અવયવો

26 Gujarati printable flashcards for learning Body Parts topic
 • એડી - heel
 • પગનું તળિયું - sole
 • પગનો અંગુઠો - toe
 • નખ - nail
 • મુઠ્ઠી - fist
 • માથું - head
 • ગરદન - nape
 • ગળું - neck
 • ખભો - shoulder
 • છાતી - chest
 • વાંસો - back
 • હાડપિંજર - skeleton
 • ખોપડી - skull
 • પેટ - abdomen
 • હાડકું - bone
 • હાથ - arm
 • પગ - leg
 • કોણી - elbow
 • હાથ - hand
 • કાંડુ - wrist
 • હથેળી - palm
 • આંગળી - finger
 • ગોઠણ - knee
 • સાથળ - hip
 • કુલા - bottom
 • પગનો પંજો - foot
Download Body Parts Flashcards
એડી picture flashcardsકાંડુ picture flashcardsખોપડી picture flashcards

ચહેરો

20 Gujarati printable flashcards for learning Face topic
 • ચહેરો - face
 • નાક - nose
 • કપાળ - forehead
 • આંખ - eye
 • કાન - ear
 • પાંપણ - eyelashes
 • ગાલ - cheek
 • વાળ - hair
 • હોઠ - lip
 • નસકોરાં - nostril
 • આઇબ્રો - eyebrow
 • જીભ - tongue
 • હડપચી - chin
 • મોઠું - mouth
 • જડબા - jaw
 • દાઢી - beard
 • દાંત - tooth
 • મૂછ - mustache
 • કરચલીઓ - wrinkles
 • ફ્રેકલ્સ - freckles
Download Face Flashcards
આંખ picture flashcardsઆઇબ્રો picture flashcardsકપાળ picture flashcards

અવસ્થા

12 Gujarati printable flashcards for learning Stages topic
 • વૃદ્ધ પુરુષ - old man
 • પુખ્ત - adult
 • તરુણ, કિશોર - teenager
 • શિશુ - baby
 • છોકરો - boy
 • છોકરી - girl
 • બાળકો - children
 • સ્ત્રી - lady
 • જુવાન - youth
 • મહીલા - woman
 • પુરુષ - man
 • વૃદ્ધ મહિલા - old woman
Download Stages Flashcards
છોકરી picture flashcardsછોકરો picture flashcardsજુવાન picture flashcards

કુટુંબ

32 Gujarati printable flashcards for learning Family members topic
 • જોડિયા - twins
 • વધુ - bride
 • વર - groom
 • પ્રેગનન્ટ - pregnant
 • નવજાત - newborn
 • કપલ - couple
 • પત્ની - wife
 • પતિ - husband
 • વાલી - parents
 • બાળકો - children
 • પિતા - father or dad
 • માતા - mother or mom
 • પુત્રી - daughter
 • પુત્ર - son
 • બહેન - sister
 • ભાઇ - brother
 • ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ - grandparents
 • દાદી - grandmother
 • દાદા - grandfather
 • ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન - grandchildren
 • પૌત્રી - granddaughter
 • પૌત્ર - grandson
 • જોડીયા - siblings
 • કાકી - aunt
 • કાકા - uncle
 • ભત્રીજી - niece
 • ભત્રીજો - nephew
 • સાસુ - mother-in-law (for husband)
 • સસરા - father-in-law (for husband)
 • સાસુ - mother-in-law (for wife)
 • સસરા - father-in-law (for wife)
 • પરિવાર - family
Download Family members Flashcards
કપલ picture flashcardsકાકા picture flashcardsકાકી picture flashcards
new

આપણા કારીગરો

51 Gujarati printable flashcards for learning Jobs and Occupations topic
 • દરજી - seamstress
 • વેઈટર - waiter
 • ખેલાડી - sportsman
 • નર્સ (પરિચારિકા ) - nurse
 • માપનાર - masseur
 • કેમિસ્ટ - chemist
 • એક્સમીન્ર - exterminator
 • ફાયર ફાઈટર - firefighter
 • સફાઈ કામદાર - cleaner
 • મોડેલ - model
 • ડ્રાઈવર - driver
 • પાદરી - priest
 • સંત - monk
 • સેલર - sailor
 • માછીમાર - fisherman
 • દીવ્ર - diver
 • શિકારી - hunter
 • ફોજી - military
 • સિક્યુરીટી ગાર્ડ - security guard
 • વર્કર - worker
 • ફોર મેન - foreman
 • બિલ્ડર - builder
 • ઈલેક્ટ્રીશીયન - electrician
 • કલર કરનાર - painter
 • પ્લમ્બર - plumber
 • વેલ્ડર - welder
 • મેકેનિક - car mechanic
 • વોશર - washer
 • પેન્શનર - pensioner
 • સુથાર - carpenter
 • ફૂલવાળો - florist
 • વિમાન પરિચારિકા - stewardess
 • અવકાશ યાત્રી - astronaut
 • બેકરી વાળો - baker
 • રસોયો - cook
 • વાળંદ - hairdresser
 • બાર વાળો - barman
 • લુહાર - blacksmith
 • પોલીસ - policeman
 • લાઇબ્રેરીયન - librarian
 • સેક્રેટરી - secretary
 • મોકલનાર - dispatcher
 • હિસાબનીશ - accountant
 • ક્લાર્ક - clerk
 • રેલટર - realtor
 • એનાલીસ્ટ - analyst
 • ખેડૂત - farmer
 • માળી - gardener
 • વેપારી - seller
 • લોડર - loader
 • ટપાલી - postman
Download Jobs and Occupations Flashcards
અવકાશ યાત્રી picture flashcardsઈલેક્ટ્રીશીયન picture flashcardsએક્સમીન્ર picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
on Gujarati
Professions flashcards
Professions  36 flashcards

Check other sets of printable Gujarati flashcards!

There are no more sets of Gujarati flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards and translate them on Gujarati.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual લોકો Flashcards for Toddlers (141 cards in Gujarati)